SIP popis kategorií pro praktické lékaře pro děti a dorost

Astma bronchiale

kategorie I lékař má ve své péči pacienty, které sleduje pro lehké příznaky (záchvaty max 1-2x týdně, noční příznaky max. 2x měsíčně), pacient je bez záchvatů, farmakoterapie pouze SOS – lékař o pacientovi vede záznamy ve zdravotnické dokumentaci. 75% v péči PLDD, dg je v úvodu verifikovaná specialistou: alergologem či pneumologem

kategorie II lékař léčí pacienty, na pravidelné farmakoterapii s častějšími záchvaty (příznaky ve dne mohou být denně, noční příznaky max. 1x týdně), pacient v definovaných intervalech může být sledován specialistou. 50% v péči PLDD

kategorie III pacient s opakovanými těžšími astmatickými záchvaty, pacient opakovaně pro nemoc hospitalizován, případně v péči specialisty pro další závažné komplikace, lékař s pomocí dat od ČPZP má aktuální přehled o čerpané péči pacienta.

Atopický ekzém

kategorie I lékař má v péči pacienty se zasaženými nevelkými oblastmi těla, kde dostačuje lokální léčba ( nehormonální masti, krémy, případně intermitentní podání hormonálních přípravků)) bez komplikací – lékař o pacientovi vede záznamy ve zdravotnické dokumentaci. 80% v péči PLDD

kategorie II lékař ve spolupráci s odborníkem pečuje o pacienty na pravidelné farmakoterapii pomocí hormonálních mastí, zasažena větší část těla, komplikace (mokvání) 50% v péči PLDD

kategorie III pacient na celkové léčbě, zasažené velké části těla, další komplikace, pacienta v péči specialisty, praktický lékař pomocí informace od ČPZP má aktuální přehled o čerpané péči a lékových interakcích

Onemocnění štítné žlázy

kategorie I dispenzarizovaní pacienti s lehkou formou onemocnění, bez komplikací jsou v péči PLDD, PLDD diagnostikuje a nasazuje medikaci, o pacientovi vede záznamy ve zdravotnické dokumentaci. 80% v péči PLDD

kategorie II pacienti se středně těžkým onemocněním, PLDD v nejasných případech konzultuje pacienta s endokrinologem, po objasnění dg. a případně zavedení medikace využívá kontrolních vyšetření a doporučení specialisty 50% v péči PLDD

kategorie III pacient se závažnou thyreopatií v péči specialisty, PLDD využívá informace o péči a lékových interakcích

Hypertenze u dospívajících pacientů nad 12 let věku

kategorie I lékař dispenzarizuje hypertonika s vysokým normálním TK (hodnoty TK mezi 90. a 95. percentilem) bez přítomných orgánových změn, záznam vede ve zdravotnické dokumentaci, instruuje rodiče a pacienta o nefarmakologických opatřeních v životosprávě (výživa, pohybová aktivita). Kontroly u PLDD min.1x za 6 měsíců PLDD dispenzarizuje 80% pacientů

kategorie II lékař dispenzarizuje hypertonika I. stupně (hodnoty TK mezi 95. a 99. percentilem + 5 mmHg) bez přítomných orgánových změn, záznam vede ve zdravotnické dokumentaci, instruuje rodiče a pacienta o nefarmakologických opatřeních v životosprávě (výživa, pohybová aktivita), konzultuje se specialisty, případně kontroluje dodržování specialistou zavedené farmakologické intervence. Kontroly cca 1x měsíčně u PLDD. PLDD dispenzarizuje minimálně 50 % pacientů

kategorie III hypertonik II. stupně (hodnoty TK nad 99. percentilem + 5 mmHg) bez nebo s přítomností orgánových změn nebo pacient se sekundární hypertenzí v péči specialisty, PLDD vede záznamy ve zdravotnické dokumentaci, dále instruuje rodiče a pacienta o nefarmakologických opatřeních v životosprávě (výživa, pohybová aktivita), kontroluje dodržování specialistou zavedenou farmakologickou intervenci.

Novorozenec s porodní hmotností pod 2500g nebo narozen před 38 týdnem gravidity

kategorie I lékař sleduje dítě s příznivou dynamikou vývoje do 12 měsíců věku 90% pacientů v péči PLDD

kategorie II lékař má ve své péči hůře prospívající dítě, dítě s poruchami v dynamice vývoje či psychomotorice do 24 měsíců věku, dítě potřebuje rehabilitační péči, komplikace řeší s odborníky 60% pacientů v péči PLDD

kategorie III dítě do 36 měsíců věku se závažným ohrožením v péči specialistů potřebná multidisciplinární péče

Recidivující infekce močových cest

kategorie I lékař dispenzarizuje pacienta s recidivujícími nekomplikovanými IMC v obl. dolního segmentu bez postižení ledvinného parenchymu, doporučuje zejména režimová opatření, léčí akutní exacerbaci, záznam veden v dokumentaci, 80% pacientů je v péči PL

kategorie II lékař sleduje pacienta s recidivujícími IMC s normální funkcí ledvinného parenchymu, doporučuje zejména režimová opatření, léčí akutní exacerbaci, při špatné odpovědi na léčbu odesílá k specialistovi, 50% pacientů je v péči PL

kategorie III pacient s recidivujícími IMC s jakoukoliv abnormitou ve funkci ledvinného parenchymu či systémovými projevy (sekundární hypertenze,…), PLDD doporučuje zejména režimová opatření, sleduje léčbu a interakce, pacient ve sledování odborníka.

Dítě s poruchami chování (ASP, ADHD jiné rizikové chování)

kategorie I lékař dispenzarizuje pacienta s mírnými projevy poruch chování nevyžadující medikaci, bez mentálního defektu, doporučuje výchovná a vzdělávací opatření, 80% pacientů v péči PLDD

kategorie II pacient se středně závažnými projevy poruchy chování, které jsou socializované, obvykle vyžadujícími medikaci, asistenta, speciální vzdělávací program, lehký mentální defekt. 30% pacientů v péči PLDD

kategorie III pacient se závažnými projevy poruch chování vyžadující multioborovou péči, medikaci, speciální vzdělávací program, pacient s potřebou hospitalizace ev. umístění ve výchovném zařízení. Pacient v péči specialistů, PLDD sleduje dodržování léčebného režimu, spolupracuje s rodinou a specialisty, sociálními pracovníky a školským pracovištěm.