Přehled o platbě pojistného

Dle zákona 592/1992 Sb. je zaměstnavatel povinen odvádět pojistné na zdravotní pojištění za své zaměstnance a to nejpozději v den, který je zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. Pojistné se odvádí příslušné zdravotní pojišťovně buď na bankovní účet určený k těmto účelům, nebo poštovní složenkou, případně je možné složit hotovost v pokladně pojišťovny.

Podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění Čl. I zákona č. 127/1998 Sb., jsou zaměstnavatelé od platby pojistného za červenec 1998 povinni současně s platbou pojistného předávat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, přehled o platbách pojistného.

Pojistné uvedené v Přehledu je pohledávkou zdravotní pojišťovny za plátcem pojistného, a pokud není uhrazeno ve správné výši a včas, je vyměřováno penále.

Výše pojistného by měla být 13,5% vyměřovacího základu. Pojistné může být vyšší až o n Kč, kde n je počet pojištěnců (protože pojistné u každého jednotlivého pojištěnce zaokrouhlujeme směrem nahoru).

Například:
Počet pojištěnců = 6
Vyměřovací základ = 10000
Pojistné může být v intervalu od 1350 Kč do 1356 Kč.

V této aplikaci můžete:

  • vyplnit elektronický formulář Přehled o platbě pojistného,
  • předat stejná data v souboru, který bude vyhovovat rozhraní dle metodiky VZP. E-přepážka dovoluje nad rámec metodiky přidat k názvu souboru libovolný prefix či postfix.

Požadavek na storno chybně podaného „Přehledu o platbě pojistného“ zašlete na email monika.stefanska@cpzp.cz s uvedením období, IČ organizace včetně případné organizační jednotky (týká se jen velkých organizací), případně referenčního čísla podání.