HOZ - kódy změn

Vysvětlení kódů změn:

Přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance, odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance:

 • P - nástup do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR, nebo zaměstnance s dlouhodobým pobytem a při přestupu od jiné zdravotní pojišťovny k ČPZP;
 • A - nástup do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR, který má již přiděleno číslo pojištěnce
 • E - první přihlášení zaměstnance - občana EU pojištěného v ČR
 • C - první přihlášení zaměstnance, cizince ze zemí mimo EU, který nemá trvalý pobyt na území ČR;
 • O - ukončení zaměstnání. Použije se v těchto případech:
  • zánik účasti na nemocenském pojištění,
  • přestup od ČPZP k jiné zdravotní pojišťovně.
 • Q - jednodenní zaměstnání. Použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den.

Skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem:

 • M - nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nebo na rodičovskou dovolenou. Použije se i v dalších případech:
  • začátek nepřítomnosti muže v práci, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění,
  • začátek pobírání rodičovského příspěvku;
 • U - ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené,
  • ukončení nepřítomnosti muže v práci, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění,
  • ukončení pobírání rodičovského příspěvku;
 • D - přiznání důchodu (starobního, plného invalidního, částečného invalidního, vdovského, vdoveckého),
  • nástup důchodce do zaměstnání (vždy společně s kódem "P");
 • H - odejmutí důchodu,
  • ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu;
 • G - nástup nezaopatřeného dítěte, tj. studenta střední (i učně) nebo vysoké školy do zaměstnání (na brigádu, do pracovního poměru atd.) v průběhu studia (vždy společně s kódem "P"),
  • přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání, počátek studia na střední nebo vysoké škole atd.;
 • F - den ukončení nároku na zařazení jako nezaopatřené dítě v souladu s § 13 a 14 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • L - začátek nároku na zařazení do kategorie "L" - osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku (§ 7 odst. 1 písm. l) zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění);
 • T - ztráta nároku na zařazení do kategorie "L";
 • N - výplata dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání;
 • K - ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vypláceny po ukončení zaměstnání;
 • V - nástup na vojenské cvičení (jen do 30.6.2016);
 • W - ukončení vojenského cvičení (jen do 30.6.2016);
 • I - nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění (vždy společně s kódem "P");
 • J - ukončení kategorie "I" (ukončení evidence uchazeče o zaměstnání);
 • S - zahájení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření;
 • R - ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření;

Opravy:

 • X - oprava v položce číslo pojištěnce ČPZP: zaměstnavatel uvede na jednom řádku kód "X" a chybné číslo pojištěnce, na dalším řádku s kódem "P" a opraveným číslem pojištěnce ČPZP, případně na následujících řádcích ostatní hlášení, která byla provedena pod špatným číslem pojištěnce;
 • Y - oprava v položce datum přihlášení;
 • Z - oprava v položce datum odhlášení.

Použití kódů

Kódem "P" se zaměstnavatel přihlásí u ČPZP k platbě pojistného za svého zaměstnance. protože zaměstnání je podle zákona vázáno na účast v nemocenském pojištění, oznamuje tak den vzniku účasti zaměstnance na nemocenském pojištění. Tento kód se použije i při přestupu zaměstnance od jiné zdravotní pojišťovny k ČPZP.

Kód "C" použije zaměstnavatel místo kódu "P" pro první přihlášení zaměstnance, který nemá trvalý pobyt na území ČR (případně pro přihlášení cizince s trvalým pobytem, který ještě nemá přiděleno číslo pojištěnce). Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Zaměstnavatel dále doloží pracovní povolení.

Kódem "O" se zaměstnavatel odhlásí od platby pojistného za svého zaměstnance - dnem zániku účasti na nemocenském pojištění. Tento kód se použije i při přestupu zaměstnance od ČPZP k jiné zdravotní pojišťovně nebo při ukončení pojištění v ČR (např.z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí nebo z důvodu odvodu pojistného do jiného státu EU).

Kódem Q se zaměstnavatel přihlásí a odhlásí od platby pojistného za svého zaměstnance, u kterého zaměstnání vzniklo a zaniklo v jeden den.

Hlášení pomocí kódů P, C, O, Q probíhá nezávisle na hlášeních o platbě pojistného státem s použitím kódů M, D, I, G, L, N, V, příp. U, H, J, F, T, K, W, - viz následující příklady:

Pokud nastoupí student do zaměstnání o prázdninách mezi jednotlivými ročníky studia (na brigádu a podobně), oznámí to zaměstnavatel na jednom řádku kódem "P" a na druhém řádku kódem "G" za něj oznámí, že je nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát.

Ukončí-li student střední nebo vysokou školu, nahlásí zaměstnavatel kódem "F" ukončení povinnosti státu platit za něj pojistné dnem ukončení nezaopatřenosti dítěte (nezaopatřenost se posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud nastoupí uchazeč o zaměstnání do zaměstnání, oznámí to zaměstnavatel na jednom řádku kódem "P" a na druhém řádku kódem"I" za něj oznámí, že je uchazečem o zaměstnání, za kterého platí pojistné stát.

Ukončí-li zaměstnání osoba, která je nadále vedena jako uchazeč o zaměstnání, použije zaměstnavatel kód "O". Pokud s ukončením zaměstnání skončí zároveň i evidence uchazeče o zaměstnání, použije zaměstnavatel na jednom řádku kód "O" a na druhém řádku kód "J". Trvá-li nadále zaměstnání a dojde k ukončení evidence uchazeče o zaměstnání, použije zaměstnavatel pouze kód "J".

Pokud je zaměstnanci přiznán důchod a rozváže současně pracovní poměr, použije zaměstnavatel k oznámení ukončení zaměstnání kód "O" a na dalším řádku oznámí kódem "D" začátek povinnosti státu platit pojistné.

Pokud je zaměstnanci přiznán důchod a pokračuje dále v zaměstnání, oznámí zaměstnavatel kódem "D" pouze vznik povinnosti státu platit pojistné.

Nastupuje-li žena na mateřskou dovolenou a pracovní poměr neukončí, oznámí zaměstnavatel pouze odchod na mateřskou dovolenou kódem "M".

Pokud žena současně s nástupem na mateřskou dovolenou rozváže pracovní poměr, uvede zaměstnavatel na jednom řádku kód "O" a na druhém kód "M".

Pokud žena ukončí mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a zůstane nadále zaměstnancem, oznámí zaměstnavatel pouze kódem "U" ukončení povinnosti státu platit pojistné. Dojde-li však současně s ukončením mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo s ukončením pobírání rodičovského příspěvku i k ukončení pracovního poměru, použije zaměstnavatel na jednom řádku kód "U" a na dalším řádku kód "O".

Pokud žena po ukončení řádné mateřské dovolené bez přerušení čerpá rodičovskou dovolenou, případně po ukončení rodičovské dovolené je jí bez přerušení stále vyplácen rodičovský příspěvek nebo naopak, nemusí zaměstnavatel v této souvislosti oznámení provádět. Oznámí kódem "U" až ukončení pobírání rodičovského příspěvku nebo rodičovské dovolené.

Pokud žena v průběhu rodičovské dovolené nastoupí do zaměstnání u jiného zaměstnavatele, než který oznámil její odchod na mateřskou dovolenou (kódem "M"), oznámí to zaměstnavatel zdravotní pojišťovně kódem "P", současně s kódem "M".

Nástup zaměstnance na vojenské cvičení oznámí zaměstnavatel kódem "V", ukončení takového cvičení kódem "W" (platí jen do 30.6.2016).

Ukončí-li zaměstnání zaměstnanec, který pobírá dávky nemocenského pojištění, tj. ukončí zaměstnání v době nemoci nebo v době nemoci bude mít nadále uzavřen pouze takový pracovněprávní vztah, který není považován za zaměstnání (dohody o provedení práce, atd.), provede zaměstnavatel oznámení tak, že uvede na jednom řádku kód "O" a na druhém řádku kód "N".

Začne-li zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci po ukončení zaměstnání dávky nemocenského pojištění, protože onemocněl v ochranné lhůtě, oznámí to zaměstnavatel kódem "N", dnem začátku vyplácení dávek nemocenského pojištění. Ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání oznámí zaměstnavatel kódem "K".