Upozornění:

Pokud se Vám zobrazily naše stránky neformátované a bez grafiky, možná používáte starou verzi internetového prohlížeče. Ve vlastním zájmu si nainstalujte, prosím, novější verzi internetového prohlížeče. Nejen, že se Vám lépe zobrazí naše stránky, ale Vaše brouzdání internetem bude mnohem bezpečnější.

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb
Popis chronických skupin

Dyslipidemie

Kategorie:

I.kategorie - mírná odchylka od normy, dostačuje dietní opatření
II.kategorie - větší odchylky od normy, nutnost farmakoterapie
III.kategorie - velké odchylky od normy, s velkými komplikacemi (těžší aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění ...)

Dyslipoproteinémie (dále jen DLP) je metabolické onemocnění, charakterizované nejčastěji zvýšením koncentrace celkového cholesterolu (>5 mmol/l) a/nebo LDL-cholesterolu (>3 mmol/l) a/nebo triacylglycerolů (>2 mmol/l). Dále může být přítomno současné snížení (<1 mmol/l) nebo zvýšení (>1,6 mmol/l) HDL cholesterolu. Nejzávažnějším klinickým důsledkem dlouhotrvající DLP je předčasná manifestace kardiovaskulárních onemocnění, především ICHS.

Prevalence: frekvence hlavních vrozených DLP v populaci je odhadována nejméně na 2% dospělé populace. Poruchou metabolismu lipidů však trpí více než 50% populace České republiky, protože větší část DLP je vyvolána spoluúčastí zevních faktorů, především způsobem stravování, obezitou, nedostatkem fyzické aktivity a kouřením. Část DLP jsou sekundární DLP při jiných akutních či chronických onemocněních.

Patofyziologie:

Do enterocytů tenkého střeva se z lipoidních látek uvolněných trávením resorbuje volný cholesterol, mono- a diacylglyceroly a volné mastné kyseliny. Tato cesta se někdy označuje za cestu exogenní (střevo - cirkulace - játra).
Následuje reesterifikace cholesterolu a reesterifikace mono- a diacylglycerolů mastnými kyselinami. Tyto děje probíhají v enterocytu a jejich produkty vytvářejí jádro chylomikronové částice.
Endogenní triacylglyceroly našeho organismu jsou za normálních okolností esterifikovány v poloze C1 glycerolu palmitovou kyselinou, na C2 stearovou nebo linolovou kyselinou a na C3 olejovou kyselinou. Estery cholesterolu v plazmě obsahují linolovou a linolenovou kyselinu, zatímco buněčné estery cholesterolu obsahují více olejové a palmitolejové kyseliny. Enterocyt syntézuje současně apoproteiny apo A-I, A-II, A-IV a B-48, které spolu s fosfolipidy a s menším podílem volného cholesterolu pokrývají povrch chylomikronu.
Funkčně nejdůležitějším a pro chylomikron typickým apoproteinem je apo B-48.
Přestože na povrchu každého chylomikronu je ho jen jedna molekula, rozhoduje o sekreci chylomikronu z enterocytu do lymfatického řečiště a zůstává v chylomikronu vázán po celou dobu jeho životnosti až do okamžiku, kdy je jako chylomikronový zbytek, "remnant", resorbován jaterním hepatocytem. Na této cestě získává chylomikron od HDL apoproteiny C-II, C-III a apo E (všechny syntézované hepatocytem), dále fosfolipidy a cholesterol. Zisk apo C-II umožňuje interakci mezi triacylglyceroly jádra chylomikronu a lipoproteinovou lipázou vázanou na povrchu cévního endotelu, zvláště v tukové a svalové tkáni.
Tím se uvolňují mastné kyseliny pro potřeby tkáňového metabolismu a jádro chylomikronu se zvolna zmenšuje. Také jeho povrchové součásti, apo C-II, C-III, fosfolipidy a volný cholesterol, se předávají zpět částici HDL a z chylomikronu zbývá "remnant", který je bohatý na apo E a estery cholesterolu, a který je nakonec pohlcen hepatocytem. Mechanismus zachycení chylomikronového remnantu hepatocytem spočívá ve vazbě remnantu, resp. jeho apoproteinu E, na apo E receptory hepatocytu. Tím končí exogenní metabolická cesta a začíná cesta endogenní (játra - cirkulace - periferní tkáně).

Estery cholesterolu slouží v hepatocytu k syntéze žlučových kyselin, obnově membrán a zejména k vlastní jaterní produkci VLDL. Zde vytvořené částice VLDL ("nascent VLDL") jsou bohaté na triacylglyceroly, pocházející z jaterní syntézy, nebo vychytané z cirkulujících lipoproteinů. Velikost nabídky triacylglycerolů rozhoduje o velikosti VLDL.
Úkolem VLDL je, podobně jako u chylomikronů, také poskytovat volné mastné kyseliny uvolněné intenzívní intravaskulární lipolýzou, kterou katalyzuje lipoproteinová lipáza s podporou koenzymů apo C-I a apo C-II. Jádro VLDL se postupně zmenšuje a v závěru se částice zbavuje i apoproteinů C, takže zůstává opět zbytek relativně bohatý na apo E a na estery cholesterolu. Označuje se jako IDL (nebo VLDL remnant) a díky obsahu apo E může být zachycen jak LDL receptorem, tak receptorem pro chylomikronové remnanty. V hepatocytu je IDL za normálních okolností z poloviny kompletně hydrolyzován a z druhé poloviny se tvoří částice LDL.
Lipoprotein LDL je hlavním nositelem cholesterolu v plazmě. Fyziologickou úlohou LDL je tedy zásobování buněk cholesterolem. Buněčné receptory pro LDL, jejichž struktura i funkce je dobře známa (J.Goldstein, M.Brown, Nobelova cena r.1985), rozeznávají apoprotein B-100 na částicích LDL a apo E na částicích HDL a IDL. Zdá se, že neváží VLDL ani IDL pomocí jejich apoproteinů B-100.
Endogenní a exogenní metabolickou cestu propojují přeměny lipoproteinu HDL. Ten se může tvořit jak ve střevě, tak v játrech - vzniká podtřída HDL2.
Teprve ta je schopna být donorem esterů cholesterolu a apoproteinů C a E pro chylomikrony a VLDL. Přenos esterů cholesterolu je katalyzován speciální přenosovou bílkovinou, tzv. cholesterol ester transfer proteinem, CETP. Tato bílkovina má spolu s HDL základní funkci při reverzním transportu cholesterolu, tj. při přenosu cholesterolu uvolněného na periferii (např. rozpadem buněk) do jater, kde je metabolizován a/nebo vyloučen žlučí.

Dyslipoprotéinémie

Primární dyslipoproteinémie jsou vrozené poruchy metabolismu lipoproteinů spojené s vyššími, nižšími nebo i normálními koncentracemi lipidů a s výskytem lipoproteinů abnormálního složení nebo s neobvyklou distribucí normálních lipoproteinů.

Sekundární dyslipoproteinémie jsou výsledkem a průvodním jevem jiného onemocnění nebo také důsledkem určitého typu léčby.

Hypolipidémie se nalézají při hypertyreóze, při malabsorpci, při jaterním selhání a u některých malignit.

Podstatně častější a svými následky i klinicky závažnější jsou druhotné hyperlipidémie. Situace může být komplikována tím, že v pozadí sekundárních poruch existuje též primární (vrozená) dyslipoproteinémie. Mezi nejčastější sekundární hyperlipidémie patří diabetická hypertriacylglycerolémie. Je typická pro inzulin dependentní i pro non-inzulin dependentní diabetes mellitus (DM).
Při hypotyreóze je poškozena činnost buněčných receptorů pro LDL a tím i clearance LDL a IDL. Bývá také snížena aktivita LPL. Výsledkem je hyperbetalipoproteinémie a hypercholesterolémie.
U nefrotického syndromu se zvyšuje jaterní syntéza všech bílkovin, mezi nimi také apoproteinu B-100. Zvyšuje se tedy koncentrace LDL a zdá se, že velikost tohoto zvýšení bývá úměrná velikosti ztrát albuminu. Kromě toho vzrůstají VLDL pro snížené odbourávání a někdy klesají HDL tím, že se ztrácejí močí.
Velmi důležitá je znalost sekundárních lékových hyperlipoproteinémií. Objevují se při léčbě tak častými léčivy, jako jsou antihypertenzíva ze skupiny beta-blokátorů a thiazidových antidiuretik, hormonální kontraceptiva, estrogeny, antiepileptika apod.

Lipidy a ateroskleróza

Ateroskleróza bývá charakterizována jako "různorodá kombinace změn arteriální intimy, která ústí v místní akumulaci lipidů, dalších součástí krve a fibrózní tkáně, provázená změnami v médii cévní stěny".

Ve vztahu lipoidních látek k ateroskleróze se hovoří o tzv. lipidové triádě:

 • vysoké LDL
 • nízké HDL
 • hypertriacylglycerolémie

Vysoká koncentrace triacylglycerolů samotných je spíše rizikovým faktorem nekrotizující hemoragické pankreatitidy. Dlouho přetrvávající chylomikronémie vedou k hepatomegalii, ukládání lipidů ve tkáních a ke stavům spojeným se zvýšenou krevní koagulací.

Přímý vztah k rozvoji aterosklerózy a k jejím důsledkům a komplikacím má cholesterol. Riziko onemocnění ICHS i mortalita na ICHS exponenciálně narůstají s rostoucí hladinou celkového cholesterolu v séru. Etiopatogeneze aterosklerózy je multifaktoriální a dosud ne zcela objasněná.
Vznik onemocnění se vysvětluje kombinací dvou hypotéz: hypotézou lipidovou a hypotézou poškození cévního endotelu.
Při vysoké koncentraci proniká LDL zvýšenou měrou do endotelových buněk cévní stěny, do makrofágů a do buněk hladké svaloviny, kde se hromadí. LDL může být příčinou poškození endotelové buňky, podobně jako mechanické, toxické, virové, oxidační a další vlivy (např. homocystein). Na porušeném endotelu se hromadí trombocyty, z nichž se uvolňuje růstový faktor PDGF podporující proliferaci buněk hladké svaloviny cévní stěny. Chemotaktické faktory pocházející z porušeného endotelu atrahují monocyty měnící se na makrofágy. Makrofágy a svalové buňky s vysokou lipoidní náloží (estery cholesterolu) se přeměňují v buňky pěnové. Makroskopicky se změny v cévní stěně projevují nejprve nahromaděním těchto pěnových buněk v intimě velkých cév.
Buňky jsou intaktní i rozpadlé, obklopené uvolněnými lipidy, což se označuje jako tukový proužek. Progrese spočívá v dalším hromadění těchto buněk, v postižení médie cévní stěny, přibývání volně uložených lipidů případně i s krystaly cholesterolu a dále v prorůstání kolagenních fibril. Ložisko, které může uvnitř nekrotizovat a postupně i kalcifikovat, se nazývá fibrózní plát. Prominuje do nitra cévy a menší z nich může až uzavřít.

Závažné komplikace:
 • Komplikovaná endoteliální léze - k tomu dochází ulcerací vnitřního povrchu plátu s vytvořením trombu (trombóza) a jeho možným odplavením do jiných míst cévního řečiště, které uzavře (embolizace).
 • Takové oslabení stěny (velké cévy) fibrózním plátem, že dále už neodolá tlaku krve a praskne (ruptura).

Multifaktoriálním vznikem aterosklerózy a rozvojem jejích komplikací se rozumí souhra dalších rizikových faktorů. Dělí se na rizikové faktory neovlivnitelné a ovlivnitelné.
Neovlivnitelné: příslušnost k mužskému pohlaví, věk u mužů nad 45 let, u žen nad 55 let, dědičné dyslipoproteinémie.
Ovlivnitelné: kouření, obezita, životní styl a farmakoterapeuticky zvládnutelné choroby (diabetes mellitus, hypertenze).
Bylo prokázáno, že postup aterosklerózy může být výrazně zpomalen.

Za určitých podmínek se dokonce daří zmenšovat již vytvořené menší nekalcifikované fibrózní pláty. Napomáhají k tomu režimová a dietní opatření spojená s vhodnou farmakoterapií hyperlipoproteinémií.

Další komplikace DLP:

Méně závažnou klinickou manifestací DLP mohou být xantelasma, arcus lipoides cornae, vzácněji šlachové a kožní xantomy. Tyto příznaky se však vyskytují jen u malého procenta nemocných.

Základní vyšetření:

V rámci preventivního vyšetření stanovena alespoň koncentrace celkového cholesterolu + vyšetření "HDL-cholesterolu", "VLDL-cholesterolu" a "LDL-cholesterolu".

Laboratorní vyšetření:

Vzhledem k tomu, že po dlouhá léta bylo běžně dostupné pouze vyšetření celkového cholesterolu a triacylglycerolů, stalo se zvykem charakterizovat jak výsledky biochemického vyšetření, tak chorobné stavy podle těchto parametrů. Dle současných poznatků víme, že etiopatogenezi choroby a klinický stav lépe charakterizují lipoproteiny.
Vyšetření "HDL-cholesterolu", "VLDL-cholesterolu" a "LDL-cholesterolu" vypovídají přibližně o obsahu cholesterolu v těchto frakcích.

Racionální přístup k indikaci vyšetření lipidového metabolismu spočívá v postupu od jednodušších vyšetření ke složitějším.
K základním vyšetřením, z jejichž výsledků se rozhodujeme o dalších indikacích, patří stanovení triacylglycerolů a cholesterolu (celkového a/nebo HDL).
Následuje elektroforéza, která může odhalit některé patologické lipoproteiny, např. Lp(a), a napomoci k fenotypizaci.
Pouze ve speciálních případech bývá potřebné stanovovat apoproteiny.

Triacylglycerolémie - referenční interval je obvykle do 1.9 mmol/l.

Cholesterolémie - referenční intervaly celkového cholesterolu a cholesterolu v jednotlivých frakcích jsou předmětem stálé diskuse : 4,8 až 6,7 mmol/l

Typizace hyperlipoproteinémií podle WHO:

Typ WHOHlavní hyperlipidémieZměny na elektroforeogramuHyperlipoproteinémie
ITriacylglycerolyAkumul. na startuChylomikrony
II aCholesterolZvýš. beta lip.LDL
II bCholesterol atriacylglycerolyZvýš. beta a pre-beta lip.LDL a VLDL
IIICholesterol a triacylglycerolyŠiroký pruh beta lip.IDL
IVTriacylglycerolyPre-beta lip.VLDL
VTriacylglycerolyPre-beta a akumul.na startuVLDL
Léčba:

Při izolovaném zvýšení LDL-ch a při kombinované DLP s triglyceridy do 5 mmol/l jsou lékem první volby vždy statiny. Dávku statinu je vhodné titrovat tak, abychom dosáhli cílové hodnoty LDL- 4,5 mmol/l. Při intoleranci statinů je možné použít ezetimib.
Pryskyřice nejsou vždy vhodné (např. u pacienta s dyslipidémií a DM), protože mohou zvyšovat hladinu Tg. Nestačí-li monoterapie statinem k dosažení cílového LDL-ch, je vhodná kombinace statin + ezetimib. Pokud je při léčbě statinem dosaženo cílové hladiny LDL-ch a přetrvává zvýšená hladina triglyceridů a/nebo snížený HDLch, je vhodné přidat do kombinace fibrát. Hladinu triglyceridů snižují také omega 3 mastné kyseliny v dávce 1-2 g denně.

Při izolované hypertriglyceridémii nebo kombinované DLP s hladinou triglyceridů 5-10 mmol/l je základem vždy léčba nefarmakologická (dietou, pohybem).
Farmakoterapii je vhodné zahájit fibráty ke snížení hladiny triglyceridů. Pokud při léčbě fibráty přetrvává vyšší než cílový LDL-ch (nebo non HDL-ch), je indikována kombinace fibrátu se statinem.
Při velmi vysoké hladině triglyceridů > 10 mmol/l jde většinou o sekundární DLP (nedostatečná kompenzace diabetu, alkohol). Riziko pankreatitidy zde převažuje nad rizikem kardiovaskulárních komplikací.

Léky pro léčbu DLP:
 1. Statiny
  Sníženou syntézou cholesterolu v játrech vedou ke zvýšenému vychytávání cholesterolu z cirkulace. Indikace: izolovaná hypercholesterolémie, kombinovaná hyperlipidémie (TG <4,0 mmol/l)
 2. Fibráty
  Několika různými mechanismy ovlivňují především metabolismus triglyceridů a lipoproteinů bohatých na triglyceridy. Fibráty snižují zejména triglyceridy o 25 - 50%,ale i celkový cholesterol (-10 až - 25%) a LDL-CH (o -5 až -20%); zvyšují také HDL-CH o 10 až 20%. Fibráty také ovlivňují některé zánětlivé parametry a vedou k poklesu fibrinogenu. Indikace: izolovaná hypertriglyceridémie, kombinovaná hyperlipidémie (TG >4,0 mmol/l)
 3. Sekvestranty žlučových kyselin (pryskyřice)
  Brání resorpci žlučových kyselin ze střeva. Snižují hlavně LDL-CH o 12 - 21%, celkový cholesterol o 15 - 30%. Hladiny TG mohou zvyšovat či snižovat. Indikace: zvýšená hladina cholesterolu (v monoterapii nebo kombinaci se statiny), kombinovaná hyperlipidémie (TG <4,0 mmol/l)
Sledování léčby dyslipidémií:

Cílové hodnoty krevní lipidů při léčbě jsou celkový cholesterol < 5 mmol/l, LDL-cholesterol < 3 mmol/l, Triacylglyceroly < 2 mmol/l, HDL-cholesterol > 1 mmol/l.
Po zahájení léčby hypolipidemiky nebo při změně terapie by měla být první kontrola nejdéle po 2 měsících. Při dlouhodobě nastavené, dobře tolerované a neměnící se léčbě mohou být intervaly kontrol krevních lipidů prodlužovány na 6-12 měsíců. Při hodnocení krevních lipidů při dlouhodobé léčbě je důležitější trend hodnot než jednotlivý výsledek.

Metabolický syndrom

Jedinci s metabolickým syndromem mají obvykle vysoké kardiovaskulární riziko. Diagnózu tohoto syndromu lze podle US National Cholesterol Education Program (NCEP ATP III) stanovit, jsou-li přítomny 3 a více z následujících faktorů:

 • abdominální obezita (tj. obvod pasu > 102 cm u mužů, > 88cm u žen)
 • triacylglycerolémie >= 1,7 mmol/l
 • HDL-cholesterol <1 mmol/I u mužů nebo <1,3 mmol/l u žen
 • krevní tlak >=130/85 mmHg
 • glykémie nalačno >= 6,1 mmol/I

Léčba metabolického syndromu spočívá ve změně životního stylu, a to především v redukci hmotnosti a ve zvýšení fyzické aktivity pod dohledem PL nebo specialisty.
Zvýšené hodnoty krevního tlaku, dyslipidemie a hyperglykémie však zpravidla vyžadují i příslušnou farmakoterapii. Kromě antihypertenziv, hypolipidemik a antidiabetik by měly být zváženy následující skupiny leků:

 • kyselina acetylsalicylová nebo jiný antiagregační lék u všech nemocných s klinicky manifestním aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním, kteří nemají kontraindikace;
 • betablokátory u nemocných po prodělaném infarktu myokardu nebo s chronickým srdečním selháním či asymptomatickou systolickou dysfunkcí levé srdeční komory v důsledku ICHS;
 • inhibitory ACE u nemocných s chronickým srdečním selháním či asymptomatickou systolickou dysfunkcí levé srdeční komory v důsledku ICHS a/nebo arteriální hypertenze a pravděpodobně i u všech nemocných s prokázanou ICHS nebo cerebrovaskulární ischemickou chorobou;
 • antikoagulancia u nemocných s ICHS a zvýšeným rizikem tromboembolické příhody.

U asymptomatických jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem je prokázáno, že nízké dávky kyseliny acetylsalicylové mohou snížit riziko kardiovaskulární příhody u diabetiků, nemocných s dobře kontrolovanou arteriální hypertenzí a u mužů.